Изберете јазик

Albanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Решетки

ЅИДНА РЕШЕТКА - Т1P

zidnaresetkaT1PzidnaresetkaT1P-1Алуминиумска решетка за потис  или одсис на воздух која може да се постави на ѕид или плафон со еден ред подвижни ламели за насочување на воздухот паралелни со првата дадена димензија.

Технички Карактеристики

ЅИДНА РЕШЕТКА - Т1P-D

zidnaresetkaT1P-1zidnaresetkaT1PАлуминиумска решетка за потис или одсис на воздух која може да се постави на ѕид или плафон со еден ред подвижни ламели за насочување на воздухот паралелни со првата дадена димензија. Со дампер за регулација на протокот на воздух.

Технички Карактеристики

ЅИДНА РЕШЕТКА - Т1P-Е

zidnaresetkaT1P-EАлуминиумска решетка за потис  или одсис на воздух која може да се постави на ѕид или плафон со еден ред подвижни ламели за насочување на воздухот паралелни со првата дадена димензија.Со можност за отворање.

Технички Карактеристики

ЅИДНА РЕШЕТКА - Т1P-FA

zidnaresetkaT1P-1Алуминиумска решетка за потис или одсис на воздух која може да се постави на ѕид или плафон со еден ред подвижни ламели за насочување на воздухот паралелни со првата дадена димензија. Со филтер за воздух.

Технички Карактеристики

ЅИДНА РЕШЕТКА - Т1P-D-E

zidnaresetkaT1P-EАлуминиумска решетка за потис или одсис на воздух која може да се постави на ѕид или плафон со еден ред подвижни ламели за насочување на воздухот паралелни со првата дадена димензија. Со дампер за регулација на протокот на воздух и со можност за отворање.

Технички Карактерстики

ЅИДНА РЕШЕТКА - Т1P-D-FA

zidnaresetkaT1PАлуминиумска решетка за потис или одсис на воздух која може да се постави на ѕид или плафон со еден ред подвижни ламели за насочување на воздухот паралелни со првата дадена димензија. Со дампер за регулација на протокот на воздух и со вграден филтер за воздух.

Технички Карактеристики

ЅИДНА РЕШЕТКА - Т1P-E-FA

zidnaresetkaT1P-EАлуминиумска решетка за потис или одсис на воздух која може да се постави на ѕид или плафон со еден ред подвижни ламели за насочување на воздухот паралелни со првата дадена димензија. Со можност за отворање и вграден филтер за воздух.

Технички Карактеристики

ЅИДНА РЕШЕТКА - Т1P-D-E-FA

zidnaresetkaТ1P-D-E-FAАлуминиумска решетка за потис или одсис на воздух која може да се постави на ѕид или плафон со еден ред подвижни ламели за насочување на воздухот паралелни со првата дадена димензија. Со дампер за регулација на протокот на воздух, можност за отворање и со вграден филтер за воздух.

Технички Карактеристики

РЕШЕТКА ЗА КРУЖНИ КАНАЛИ- Т1P-SR

kruznikaliТ1P-SRАлуминиумска решетка за потис или одсис на воздух која може да се постави на кружен канал (спиро канал), со еден ред подвижни ламели за насочување на воздухот паралелни со првата дадена димензија.

Технички Карактеристики

РЕШЕТКА ЗА КРУЖНИ КАНАЛИ- Т1P-SR-D/DK

kruznikaliТ1P-SRАлуминиумска решетка за потис или одсис на воздух која може да се постави на кружен канал (спиро канал), со еден ред подвижни ламели за насочување на воздухот паралелни со првата дадена димензија. Со дампер за регулација на протокот на воздух.

Технички Карактеристики

ЅИДНА РЕШЕТКА - Т2P

zidnaresetkaТ2P-DАлуминиумска решетка за потис  или одсис на воздух која може да се постави на ѕид или плафон со два реда подвижни ламели за насочување на воздухот паралелни со првата дадена димензија.

Технички Карактеристики

ЅИДНА РЕШЕТКА - Т2P-D

zidnaresetkaТ2P-DАлуминиумска решетка за потис  или одсис на воздух која може да се постави на ѕид или плафон со два реда подвижни ламели за насочување на воздухот паралелни со првата дадена димензија.Со дампер за регулација на протокот на воздух.

Технички Карактеристики

ЅИДНА РЕШЕТКА - Т2P-E

zidnaresetkaТ2P-EАлуминиумска решетка за потис  или одсис на воздух која може да се постави на ѕид или плафон со два реда подвижни ламели за насочување на воздухот паралелни со првата дадена димензија.Со можност за отворање.

Технички Карактеристики

ЅИДНА РЕШЕТКА - Т2P-FA

zidnaresetkaТ2P-DАлуминиумска решетка за потис  или одсис на воздух која може да се постави на ѕид или плафон со два реда подвижни ламели за насочување на воздухот паралелни со првата дадена димензија.Со филтер за воздух.

Технички Карактеристики

ЅИДНА РЕШЕТКА - Т2P-D-E

zidnaresetkaТ2P-EАлуминиумска решетка за потис  или одсис на воздух која може да се постави на ѕид или плафон со два реда подвижни ламели за насочување на воздухот паралелни со првата дадена димензија. Со дампер за регулација на протокот на воздух и со можност за отворање.

Технички Карактеристики

ЅИДНА РЕШЕТКА - Т2P-D-FA

zidnaresetkaТ2P-DАлуминиумска решетка за потис  или одсис на воздух која може да се постави на ѕид или плафон со два реда подвижни ламели за насочување на воздухот паралелни со првата дадена димензија.Со дампер за регулација на протокот на воздух и со вграден филтер за воздух.

Технички Карактеристики

ЅИДНА РЕШЕТКА - Т2P-E-FA

zidnaresetkaТ2P-EАлуминиумска решетка за потис  или одсис на воздух која може да се постави на ѕид или плафон со два реда подвижни ламели за насочување на воздухот паралелни со првата дадена димензија. Со можност за отворање и вграден филтер за воздух.

Технички Карактеристики

ЅИДНА РЕШЕТКА - Т2P-D-E-FA

zidnaresetkaТ2P-EАлуминиумска решетка за потис или одсис на воздух која може да се постави на ѕид или плафон со два реда подвижни ламели за насочување на воздухот паралелни со првата дадена димензија.Со дампер за регулација на протокот на воздух, можност за отворање и со вграден филтер за воздух.

Технички Карактеристики

РЕШЕТКА ЗА КРУЖНИ КАНАЛИ- Т2P-SR

kruznikanaliТ2P-SRАлуминиумска решетка за потис или одсис на воздух која може да се постави на кружен канал (спиро канал), со два реда подвижни ламели за насочување на воздухот паралелни со првата дадена димензија.

Технички Карактеристики

РЕШЕТКА ЗА КРУЖНИ КАНАЛИ- Т2P-SR-D/DK

kruznikanaliТ2P-SRАлуминиумска решетка за потис или одсис на воздух која може да се постави на кружен канал (спиро канал), со два реда подвижни ламели за насочување на воздухот паралелни со првата дадена димензија. Со дампер за регулација на протокот на воздух.

Технички Карактеристики

ЅИДНА РЕШЕТКА – ТEP

zidnaresetkaТEPАлуминиумска решетка за потис  или одсис на воздух која може да се постави на ѕид или плафон со еден ред фиксни ламели под агол од 45 ° , паралелни со првата дадена димензија.

Технички Карактеристики

ЅИДНА РЕШЕТКА - ТEP-D

zidnaresetkaТEPАлуминиумска решетка за потис  или одсис на воздух која може да се постави на ѕид или плафон со еден ред фиксни ламели под агол од 45 ° , паралелни со првата дадена димензија. Со дампер за регулација на протокот на воздух.

Технички Карактеристики

ЅИДНА РЕШЕТКА - ТEP-E

zidnaresetkaTEPEАлуминиумска решетка за потис  или одсис на воздух која може да се постави на ѕид или плафон со еден ред фиксни ламели под агол од 45 ° , паралелни со првата дадена димензија.Со можност за отворање.

Технички Карактеристики

ЅИДНА РЕШЕТКА - ТEP-FA

zidnaresetkaТEPАлуминиумска решетка за потис  или одсис на воздух која може да се постави на ѕид или плафон со еден ред фиксни ламели под агол од 45 ° , паралелни со првата дадена димензија. Со филтер за воздух.

Технички Карактеристики

ЅИДНА РЕШЕТКА - ТEP-D-E

zidnaresetkaTEPEАлуминиумска решетка за потис  или одсис на воздух која може да се постави на ѕид или плафон со еден ред фиксни ламели под агол од 45 ° , паралелни со првата дадена димензија.Со дампер за регулација на протокот на воздух и со можност за отворање.

Технички Карактеристики

ЅИДНА РЕШЕТКА - ТEP-D-FA

zidnaresetkaТEPАлуминиумска решетка за потис  или одсис на воздух која може да се постави на ѕид или плафон со еден ред фиксни ламели под агол од 45 ° , паралелни со првата дадена димензија. Со дампер за регулација на протокот на воздух и со вграден филтер за воздух.

Технички Карактеристики

ЅИДНА РЕШЕТКА - ТEP-D-FA

ЅИДНА РЕШЕТКА - ТEP-E-FA

zidnaresetkaTEPEАлуминиумска решетка за потис  или одсис на воздух која може да се постави на ѕид или плафон со еден ред фиксни ламели под агол од 45 ° , паралелни со првата дадена димензија.Со можност за отворање и вграден филтер за воздух.

Технички Карактеристики

ЅИДНА РЕШЕТКА - ТEP-D-E-FA

zidnaresetkaTEPEАлуминиумска решетка за потис  или одсис на воздух која може да се постави на ѕид или плафон со еден ред фиксни ламели под агол од 45 ° , паралелни со првата дадена димензија.Со дампер за регулација на протокот на воздух, можност за отворање и со вграден филтер за воздух.

Технички Карактеристики

РЕШЕТКА ЗА КРУЖНИ КАНАЛИ - ТEP-SR

resetkaTEP-SRАлуминиумска решетка за потис  или одсис на воздух која може да се постави на кружен канал (спиро канал), со еден ред фиксни ламели под агол од 45 ° , паралелни со првата дадена димензија.

Технички Карактеристики

РЕШЕТКА ЗА КРУЖНИ КАНАЛИ - ТEP-SR-D/DK

resetkaTEP-SRАлуминиумска решетка за потис  или одсис на воздух која може да се постави на кружен канал (спиро канал), со еден ред фиксни ламели под агол од 45 °,паралелни со првата дадена димензија. Со дампер за регулација на протокот на воздух.

Технички Карактеристики

ЛИНЕАРНА РЕШЕТКА - Е12 & Е12-15°

zidnaresetkaT1PАлуминиумска линеарна решетка за потис, лесен тип, со еден ред фиксни ламели. Растојанието помеѓу ламелите е 12 mm и се дизајнирани за прав агол  или под агол од 15°, паралелни со првата дадена димензија.

Технички Карактеристики

ЛИНЕАРНА РЕШЕТКА - Е12 & Е12-15° (RAL)

zidnaresetkaT1PАлуминиумска решетка за потис  или одсис на воздух која може да се постави на кружен канал (спиро канал), со еден ред фиксни ламели под агол од 45 °,паралелни со првата дадена димензија. Со дампер за регулација на протокот на воздух.

Технички Карактеристики

ПОДНА РЕШЕТКА – BT

podnareetkaBTАлуминиумска подна решетка за потис  или одсис на воздух која може да се постави на под со еден ред фиксни ламели за насочување на воздухот паралелни со првата дадена димензија.

Технички Карактеристики

ПОДНА РЕШЕТКА - BT-D

podnaresetkaBT-DАлуминиумска подна решетка за потис  или одсис на воздух која може да се постави на под со еден ред фиксни ламели за насочување на воздухот паралелни со првата дадена димензија.Со дампер за регулација на протокот на воздух.

Технички Карактеристики