Изберете јазик

Albanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

VRF Utopia IVX Premium

536 7158125

 
 
Целата серија на производи од IVX е оптимизиранa за да ја зголеми сезонската ефикасност, дури и при делумно оптоварување.
Сите Utopia IVX Premium и Standard (2HP ~ 12HP) моделите се усогласени со ErP Директивата.
 
Предности:
  • Работи на многу ниски температури
  • Систем со автоматско адресирање
  • Флексибилност во проектирањето со зголемена висинска и должинска мерка меѓу внатрешните и надворешните единици
  • Мала висина за плафонски единици
  • Заштеда на разладен флуид со вградување на електронски експанзионен вентил
  • Нов систем на пренос на информации
  • Систем за контрола преку CS net мрежа, односно компјутерско пратење на работата на целиот систем.